Huawei

- HUAWEI IT DAY 2023

Huawei

- HUAWEI IPCLUB & OPTI X CLUB 2023

Lord’s Dry Gin

- IKOYI GOLF CLUB TOURNEY

Regal Dry Gin

- WAVE CONCERT WITH DAN DIZZY